Begeleiding & Ondersteuning

Ondersteunende Begeleiding is gericht op mensen die te maken hebben met verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Zij zijn niet meer in staat zelf hun dagelijks leven te overzien.

Onze begeleiding is erop gericht de cliënt te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van de samenleving en ter voorkoming van een sociaal isolement.

Wij bieden ook praktische ondersteuning, zoals het helpen bij het plannen van de dagelijkse / wekelijkse bezigheden zoals zaken regelen, toezicht houden, helpen de dag in te vullen en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven. Maar ook dagverzorging of dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden. Bij het ondersteunen van het behoud van vaardigheden wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan.

De ondersteunende begeleiding kan zich ook richten op mantelzorgers, familie en/of vrienden, zodat hun inzet niet tot overbelasting leidt.

Anders dan bij Ondersteunde Begeleiding is activerende begeleiding gericht op het accepteren van een aandoening. Deze begeleiding is meestal van kortdurende aard en erop gericht om vaardigheden of gedrag te veranderen en/of te verbeteren, zodat de cliënt leert om te gaan met ziekte, aandoening of stoornis en meer uit het leven kan halen dan wat hij/zij had voorzien.

Bij activerende begeleiding kunt u denken aan: gesprekken, trainingen en oefeningen om gedrag en sociale vaardigheden te veranderen c.q. te verbeteren.

Het doel van de begeleiding is om zelfstandigheid te bevorderen en handvatten te bieden in het dagelijks leven. Daarbij kunt u denken aan:

  • Opbouwen van dag structuur, stimuleren van regelmaat
  • Zelfvertrouwen vergroten, vaardigheden oefenen
  • Doelen opstellen om zelfstandigheid te verbeteren
  • Ondersteunen van activiteiten in het dagelijks leven
  • Begeleiding in het onderhouden van sociale contacten
  • Maatschappelijke participatie
  • Dagbesteding
  • Hulp bij de administratie, post en financiën

Niet alleen voor volwassenen en ouderen maar ook voor mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische of psychogeriatrische aandoening en bij respijtzorg.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, wilt u zich aanmelden, of heeft u hulp of assistentie nodig bij het aanvragen dan kunt u contact opnemen met de cliënten administratie op nummer 036 - 536 83 37 of via ca@splendidcare.nl.

Portal